"Uz Dong Yang Co" Management

Muxitdinov

General Director

Mukhitdinov Azizbek Adilovich

xolnazarov

Exe. Dir. of technical affairs

Kholnazarov Bakhram Juraboyevich

Maxramov

Exe. Dir. of financial affairs

Makhramov Bakhtiyorjon Ismailovich

Ibragimov

Exe. Dir. of localization affairs

Ibragimov Otabek Saidbekovich